Zmień widok: prosty rozszerzony pełny
Ilość wyświetlanych produktów:
Zdjęcie Nazwa produktu Dostępność Ocena Cena
[1] [2] [3] [4] [5] [6]  >  
 DUNGEON SAGA: GROBOWIEC KRÓLA KRASNOLUDÓW

Grupa ?mia?ków wyrusza na niebezpieczn? wypraw?, prosto w czelu?cie staro?ytnej Twierdzy Krasnoludzkiego Króla. Nie wiedz? jeszcze, ?e przyjdzie im zmierzy? si? z hordami potworów i pot?g? plugawego Nekromanty. Wiele kilometrów pod ziemi?, gdzie nikt nie us?yszy waszego krzyku, czeka chwa?a lub ?mier?!

Dużo
24 godziny
6/6 249,90 PLN dodaj do koszyka
 HORROR W ARKHAM

Mamy rok 1926. Arkham Massachusetts. W ca?ym mie?cie otwieraj? si? wrota do niewyobra?alnie koszmarnych wymiarów. Z ich trzewi wydostaj? si? ohydne stwory, które zaczynaj? nawiedza? noc. Co gorsza, je?li otworzy si? zbyt wiele bram, na ?wiat uwolni si? istota o niezg??bionej mocy.

 

Naprzeciw tych przera?aj?cych potworów staje grupa Badaczy, zdeterminowana odeprze? fal? mrocznych si? wszech?wiata. Je?li chc? mie? chocia? cie? szansy na sukces, b?d? musieli zg??bi? tajemnice Mitów i wykorzysta? wszystkie swoje umiej?tno?ci, zakl?cia i bro?.

 

Dostępny wkrótce
do 14 dni
6/6 186,90 PLN dodaj do koszyka
 ŁOWCY SMOKÓW

Łowcy smoków to gra o przebiegłości i dyplomacji w świecie, gdzie za każdym rogiem spotykamy smoki. Każdy z graczy prowadzi drużynę łowców smoków - wojowniczkę, rycerza, złodzieja i czarodzieja. Jak wszyscy pogromcy smoków, mają oni tylko jeden cel. Zdobyć mnóstwo magicznych przedmiotów i łupów!

Dużo
24 godziny
4/6 68,90 PLN dodaj do koszyka
 MAGIA I MIECZ - TALISMAN MIASTO

Miasto kusi swym bogactwem i mo?liwo?ciami,a za ka?dym rogiem czai si? niebezpiecze?stwo i bezprawie.Odwied? Miasto, odwa?ny podró?niku, i zachwy? si? bogactwem skrywanym za jego murami!

Na wyczerpaniu
24 godziny
5.33/6 127,90 PLN dodaj do koszyka
 MAGIA I MIECZ - TALISMAN/TALIZMAN

Wyprawa do krainy smoków i magii! W tej pe?nej przygód grze wyruszysz na niebezpieczn? wypraw? po najwi?kszy skarb, legendarn? Koron? W?adzy. Wcielisz si? w wojownika, kap?ana, czarnoksi??nika lub jednego z pozosta?ych jedenastu bohaterów w?adaj?cych magi? lub mieczem. Droga do korony jest jednak zdradziecka. Wed?ug poda?, w krainie le??cej za Tajemnymi Wrotami ochroni ci? tylko legendarny Talizman. Odnalezienie takiego artefaktu to nie lada wyczyn: na ka?dym kroku b?d? ci? prze?ladowa? potwory, pu?apki i z?owroga magia. Zbierz w sobie odwag?! B?dzie ci potrzebna, je?li chcesz pokona? wrogów, zagarn?? koron? i wype?ni? swoje przeznaczenie!Na wyczerpaniu
24 godziny
5.79/6 179,90 PLN dodaj do koszyka
 MICRO MONSTERS

Ka?dy uczestnik prowadzi unikalna ras? mikrostworów oraz chroni swoje wrota. Gracze zamykaj? wrota rywali wskakuj?c na nie p?ytkami swoich mikrostworów. Zwyci?zc? zostaje ten, kto jako ostatni wci?? posiada otwarte wrota.

Dużo
24 godziny
- 49,90 PLN dodaj do koszyka
 MUNCHKIN LISTA SKARBÓW

Ukradnij skarb i wykiwaj kumpli - bez tego ca?ego durnego grania w karty.

Dużo
24 godziny
- 19,90 PLN dodaj do koszyka
 NAMIESTNIK

W czasie przebiegu gry na stole pi?trz? si? piramidy w?adzy i chwa?y, pe?ne pu?apek i krwawych intryg, które w ostatecznym rozrachunku dla jednego z graczy oznacza? b?d? zwyci?stwo i tytu? Namiestnika. 

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 109,90 PLN dodaj do koszyka
 POTWORY W TOKIO

Potwory w Tokio to gra dla od 2 do 6 graczy, w której wcielaj? si? oni w zmutowane monstra, gigantyczne roboty i pot??nych obcych, którzy z rado?cia ok?adaj? si? wzajemnie w sielskiej atmosferze walcz?c o tytu? króla Tokio, nie zwa?aj?c przy tym na zniszczenia i spustoszenie, które siej? w samym mie?cie.

Na wyczerpaniu
24 godziny
6/6 100,90 PLN dodaj do koszyka
 SMASH UP! EDYCJA POLSKA

Dru?ynowy zawrót g?owy! Wybierz frakcj?, potem drug? i zacznij konkretn? rozwa?k?!

Dostępny wkrótce
dostawa wkrótce
6/6 84,90 PLN
DOSTĘPNY WKRÓTCE
Skontaktuj się z planszowki.pl
 TERRA MYSTICA

W grze Terra Mystica ka?dy z graczy obejmuje dowodzenie nad jedn? z 14 ras i stara si? rozwija? szybciej i bardziej efektywnie ni? przeciwnicy. Terra Mystica to ?wiat pe?en magii, jego mieszka?cy s? w stanie przekszta?ca? teren, na którym ?yj?. Ka?da rasa ma swój ulubiony rodzaj terenu i tylko na tym terenie mo?e budowa?. W?a?nie dlatego wszystkie rasy opanowa?y zdolno?? Przekszta?cania terenu.

Dużo
24 godziny
6/6 229,90 PLN dodaj do koszyka
 ZAGINIONE DZIEDZICTWO 1 - PRZYBYSZ

W odleg?ej przesz?o?ci niebiosa rozja?ni?o dziwne ?wiat?o. Wy?oni? si? z niego Przybysz z odleg?ego ?wiata. Nie przynosi? jednak dobrej nowiny,
a zapowied? katastrofy. Uszkodzony w bitwie z tajemniczym wrogiem okr?t rozpad? si? na kawa?ki, które znacz?c niebo ognistymi smugami run??y w odleg?e zak?tki globu. W kolejnych epokach fragmenty okr?tu przesz?y do legendy jako Zaginione Dziedzictwo.

Dużo
24 godziny
- 14,90 PLN dodaj do koszyka
 ZAGINIONE DZIEDZICTWO 2 - LATAJĄCY OGRÓD

W odleg?ych zak?tkach ?wiata ukryte s? szcz?tki tajemniczego okr?tu spoza niebios, znane jako Zaginione Dziedzictwo. Na wschodnich szczytach, jak g?osz? legendy, znajduje si? lataj?cy raj, ogród nieziemskich rozkoszy, chroniony przez nieludzkiego stra?nika. Miejsce to przyci?ga poszukiwaczy przygód, ludzi ??dnych w?adzy i ?wi?tobliwych starców. Ten kto go odnajdzie mo?e liczy? na nagrod? niepodobn? do niczego na ?wiecie.

Dużo
24 godziny
- 14,90 PLN dodaj do koszyka
 ZAGINIONE DZIEDZICTWO 3 - WIEŻA BIAŁOZŁOTA

Jedno z najs?ynniejszych Zaginionych Dziedzictw to Wie?a Bia?ego Z?ota. Metal ten zwi?ksza efekty czarów i mocy magicznych, co czyni go niezwykle cennym. W nied?ugim czasie po odkryciu wie?y rozwin??y si? wokó? niej liczne szlaki handlowe, które kontrolowane s? przez bezwzgl?dny i pot??ny kartel. Grupa poszukiwaczy skarbów zaplanowa?a zuchwa?y skok. Je?eli ma by? udany z?odzieje musz? mie? nie tylko sprytny plan, ale te? du?o szcz??cia – przed nimi pi?trz? si? bowiem nieprzewidziane przeszkody.

Dużo
24 godziny
- 14,90 PLN dodaj do koszyka
 ZAGINIONE DZIEDZICTWO 4 - GWIEZDNE OSTRZE

Po?udniowe bagna ciesz? si? z?? reputacj? miejsca zgni?ego, pe?nego chorób i potworów. Legendy g?osz?, ?e mo?na tu znale?? kolejne Zaginione Dziedzictwo. W pobliskich królestwach lud nawiedzaj? niesamowite sny – wizje ?wietlistego miecza, który mo?e by? zarówno pot??n? broni?, jak i kluczem do starodawnej piecz?ci. Natchnieni t? wizj? poszukiwacze przygód ci?gn? t?umnie na bagna. Nie wiedz? jednak, ?e przyjdzie im zmierzy? si? z dwiema pot??nymi istotami: Meduz?, której wzrok zamienia wszystkie ?ywe istoty w kamie?, oraz obrzydliwym Panem Zepsucia – szalon? kreatur?, która wed?ug poda? by?a kiedy? stra?nikiem Lataj?cego Ogrodu.

Dużo
24 godziny
- 14,90 PLN dodaj do koszyka
 ATAK ZOMBIE

Przygotuj si? na atak zombie!

Na wyczerpaniu
24 godziny
5/6 104,90 PLN dodaj do koszyka
 GHOST STORIES PL 2. EDYCJA

Ghost Stories to gra kooperacyjna. Gracze jako dru?yna graj? przeciwko grze. W Ghost Stories mo?na gra? na czterech poziomach trudno?ci: Pocz?tkowym, Normalnym, Koszmarnym i Piekielnym.

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 139,90 PLN dodaj do koszyka
 GLOOM (edycja PL)

Historia spektakularnego upadku twojej rodziny tylko czeka, by? j? opowiedzia?!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 79,90 PLN dodaj do koszyka
 GRETCHINY

Zasi?d? za kierownic? pojazdu zbudowanego ze wszystkiego, co akurat by?o pod r?k?!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 99,90 PLN dodaj do koszyka
 KOWALE LOSU

Ulepszaj swoje ko?ci zmieniaj?c ich ?cianki!

Na wyczerpaniu
24 godziny
- 149,90 PLN dodaj do koszyka