PULSAR 2849 PL

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 14+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Vladimír Suchý
Czas Gry: 60 - 90 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
124,90 PLN do 14 dni
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

Jest rok 2849. Dok?adnie 1000 lat po wielkiej gor?czce z?ota wydobycie i transport surowców wkroczy?y na zupe?nie nowy poziom. Ludzko?? uko?czy?a prze?omowy projekt w postaci Gwiezdnego Lustra, dzi?ki któremu uda?o si? zgromadzi? ogromn? moc pulsara i otworzy? pierwszy tunel czasoprzestrzenny. Ten moment zmieni ludzko?? na zawsze…

Pulsar 2849 to gra planszowa oparta na zarz?dzaniu ko??mi, utrzymana w klimacie science fiction. Uczestnicy eksploruj? przestrze? kosmiczn?, rozbudowuj? flot? i rozwijaj? w?asne drzewo technologii poprzez tworzenie infrastruktury umo?liwiaj?cej transport energii z kolejnych pulsarów. Ka?dy z graczy dysponuje innymi mo?liwo?ciami, a tak?e indywidualnym celem, który stara si? zrealizowa?.

G?ówna mechanika gry opiera si? o wybór odpowiednich ko?ci i wykonywanie akcji z nimi zwi?zanych. W ka?dej turze los wskazuje, ile ko?ci danego rodzaju pojawi si? w grze. Uczestnicy kolejno decyduj?, z których ko?ci chc? skorzysta?; co wa?ne - wybór konkretnej warto?ci skutkuje przesuni?ciem si? na torze kolejno?ci w gór? lub w dó?. Tym samym gracze musz? stale dopasowywa? swoj? strategi? do sytuacji na planszy, ale te? analizowa? op?acalno?? poszczególnych ruchów.

Wybrane ko?ci mo?emy wydawa? na rozmaite akcje: rozbudow? floty, eksploracj? kosmosu, wykorzystanie mocy pulsara i rozwijanie w?asnego drzewa technologii. Dzi?ki temu mimo elementu losowo?ci, nie zostajemy bez mo?liwo?ci ruchu - zawsze jest co?, co mo?emy zrobi?, rozbudowuj?c tym samym nasz plan.

Pulsar 2849 w ciekawy sposób wykorzystuje element losowy - gracze ka?dorazowo musz? rozwa?y?, czy wzi?cie danej ko?ci jest rzeczywi?cie op?acalne. Podejmowanie decyzji podlega ró?nym zmiennym, przez co wymaga od graczy sta?ego skupienia i analizy sytuacji. Ponadto zmienny uk?ad pocz?tkowy i du?a liczba elementów sprawiaj?, ?e w grze mamy wiele dróg do zwyci?stwa, a poszczególne partie s? bardzo zró?nicowane. Jest to gra z kategorii tych ci??szych, która zadowoli wytrawnych graczy i wci?gnie ich na wiele godzin.

Zawarto?? pude?ka:

 • dwustronna plansza g?ówna
 • plansza ko?ci
 • plansza ?yrostacji
 • 9 srebrnych ko?ci
 • czerwona ko??
 • znacznik mediany
 • znacznik czasu
 • plansza modyfikatorów ko?ci
 • 6 dwustronnych plansz technologii
 • 4 dwustronne plansze centrali
 • 24 kafelki transmiterów
 • 17 kafelków systemów planetarnych
 • 30+ plastikowych znaczników w ka?dym z 4 kolorów graczy
 • 3 figurki rakiet w ka?dym z 4 kolorów graczy
 • 6 pier?cieni przej?cia pulsarów w ka?dym z 4 kolorów graczy
 • ?eton stu punktów w ka?dym z 4 kolorów graczy
 • 30 kafelków ?yrostacji (10 ka?dego rodzaju)
 • 25+ kostek in?ynierów
 • 12 ?etonów z czterema kostkami in?ynierów
 • 12 kafelków premii eksploracyjnej
 • 6 dwustronnych kafli celów
 • 12 ?etonów modyfikatorów ko?ci +/-1
 • 9 ?etonów modyfikatorów ko?ci +2
 • 3 kafelki nagród konstruktorskich o warto?ci 7 punktów
 • 3 kafelki nagród konstruktorskich o warto?ci 4 punktów
 • podr?cznik technologiczny
 • 4 arkusze szybkiej pomocy
 • instrukcja

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.