10 MINUT

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: Rebel
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 graczy
Projektant: Benoit Bannier
Czas Gry: 15 minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
69,90 PLN na zamówienie
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

10 minut to gra dedukcji i blefu, w której gracze wcielaj? si? w p?atnych zabójców. Zadaniem ka?dego z nich jest zabicie trzech postaci (celów) i unikni?cie zdemaskowania. W gronie tych postaci mog? by? równie? inni zabójcy (prowadzeni przez pozosta?ych graczy).

Ka?dy z zabójców posiada przy sobie trzy bronie: nó?, pistolet i karabin snajperski. Ka?d? z odmiennymi zasadami u?ycia. Ca?y trik polega na tym, ?e zabijaj?c kogo? nie zdradzamy ani w jaki sposób pope?niono morderstwo, ani która z postaci zabi?a. Musimy tak umiejscowi? swojego zabójc?, aby jego czyn rozmy? si? w t?umie potencjalnych zabójców lub wydedukowa?, która z postaci jest zabójc? prowadzonym przez innych graczy i wyprzedzaj?c bieg wydarze?, pos?a? j? do piachu.

10 minut to ma?o czasu, ale mo?e wydawa? si? wieczno?ci?, gdy wszyscy Ci? obserwuj?!
 
Jak gra??

Na pocz?tku rozgrywki ka?dy z graczy bierze po jednym ?etonie p?atnego zabójcy. Nast?pnie gracze uk?adaj? plansz? z szesnastu kafelków. Uk?ad kafelków mo?e by? dowolny, jedyne o czym nale?y pami?ta? przy uk?adaniu planszy, to by ka?dy kafelek przylega? przynajmniej jednym bokiem do innego.

Nast?pnie na tak przygotowanej planszy w sposób losowy rozmieszane s? postacie, po jednej postaci na kafelek. Z kafelków postaci tworzymy stos i ka?dy z graczy dobiera jeden z nich. Otrzymany kafelek wskazuje posta?, która jest p?atnym morderc? kierowanym przez danego gracza.

Potem ka?dy z graczy dobiera 3 kolejne kafelki - to jego cele - postacie które musi wyeliminowa?.

Podczas swojej tury gracz mo?e wykona? dwie z trzech dost?pnych akcji:

-przemie?ci? dowoln? posta? (dotyczy równie? policjanta),
-wyeliminowa? cel,
-przeprowadzi? dochodzenie postaci? policjanta.

Podczas akcji ruchu mo?emy przesun?? dowoln? posta? na dowolne pole. Odpowiednie przemieszczanie postaci nie tylko u?atwia nam dzia?anie, ale jest tak?e podstaw? do blefowania i odci?gania uwagi od naszego zabójcy.

G?ównym zadaniem podczas rozgrywki jest wyeliminowanie trzech wyznaczonych celów - s?u?y do tego druga z dost?pnych akcji. Do dyspozycji mam trzy rodzaje broni:

-nó? - cichy i zabójczy w bezpo?rednim starciu,
-rewolwer - g?o?ny, mo?emy nim trafi? cel na przyleg?ym kafelku,
-karabin snajperski - g?o?ny, mo?na go u?y? tylko na niektórych kafelkach, eliminuje cel w dowolnej odleg?o?ci, w lini prostej.

Bro? palna ma du?y zasi?g, ale robi te? sporo ha?asu, dlatego nie mo?na jej u?y? gdy nasz zabójca znajduje si? na kafelku z innymi postaciami.

Podczas planowania zabójstwa musimy zaj?? tak? pozycj?, by inni gracze nie mogli ?atwo rozszyfrowa? kto dokona? morderstwa, a tym samym ?atwo nas namierzy?. Nale?y mie? si? na baczno?ci, bo po ka?dym udanym wyeliminowaniu postaci na planszy pojawia si? policjant.

Ostatni? akcj? jak? mo?emy wykona? jest przeprowadzenie dochodzenia. Je?li posta? policjanta znajduje si? na polu z inn? postaci?, mo?emy zapyta? dowolnego gracza, czy to jego zabójca. Je?li trafimy, to jego posta? zostaje zatrzymana i usuni?ta z planszy. W przeciwnym wypadku nic si? nie dzieje, marnujemy tylko akcj?.

Gra ko?czy si? gdy który? z graczy wyeliminuje wszystkie swoje cele, albo gdy wszyscy p?atni zabójcy zostan? z?apani lub zamordowani. Gracze podliczaj? punkty i wygrywa gracz z najwi?ksz? ich ilo?ci?.
 
Jak to, tylko 10 minut?

Gra 10 minut doskonale ??czy ze sob? element blefu i dedukcji. Rozgrywka jest szybka i obfituje w du?o zwrotów akcji, które dostarczaj? graczom dreszczyku emocji. Przejrzyste zasady i ?wietny temat, oddany zarówno na klimatycznych ilustracjach, jak i w dopracowanej mechanice, to dodatkowe atuty tytu?u! Mimo tego, ?e gracze eliminuj? si? nawzajem i trup ?ciele si? g?sto, to rozgrywka pozostaje lekk? i pe?n? humoru zabaw?.

Zawarto?? pude?ka:

 • 16 znaczników postaci
 • 16 kafelków postaci
 • 3 znaczniki policjantów
 • 16 kafelków planszy
 • ?eton pierwszego gracza
 • kafelek pomocy gracza
 • 16 czarnych podstawek na znaczniki
 • 16 czarnych podstawek
 • 3 bia?e podstawki
 • 4 ?etony p?atnych zabójców
 • instrukcja

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.