POKOLENIA Polskie wydanie gry Village

Oceń produkt:        Ocena: brak
Producent: HOBBITY
Wiek: 12+
Liczba Graczy: 2 - 4 osoby
Projektant: Inka i Markus Brand
Czas Gry: 75 Minut
Instrukcja: Polska
Wydanie: Polskie
Cena Dostępność
119,90 PLN 24 godziny
dodaj do koszyka
Zapytaj
o produkt
Dodaj do obserwowanych
           

 Opis

?ycie na wsi jest ci??kie, ale bywa ró?norodne. Niektórzy mieszka?cy robi? karier? w radzie gminy lub w ko?ciele, podczas gdy inni zostaj? podró?nikami i wyruszaj? w ?wiat.

Gra sk?ada si? z szeregu rund, podczas których gracze b?d? kierowa? losami swego rodu. W tym celu mo?na wyznacza? cz?onkom rodziny ró?ne zadania we wsi. Pracuj?cy w gospodarstwie - zatroszcz? si? o dobre zbiory, przeznaczeni do s?u?by w ko?ciele - przynios? punkty s?awy, za? rodzina w radzie gminy, prócz cennych punktów, zagwarantuje tak?e przywileje. Ten, kto zdecyduje si? na podró?, zapewni swemu rodowi s?aw? oraz - zale?nie od celu swej wyprawy - wzrost wp?ywów lub pieni?dze. Z kolei cz?onkowie rodziny pracuj?cy w warsztatach rzemie?lników wyprodukuj? dobra. Dobra te oraz zbo?e mo?na wymieni? na targu na punkty s?awy.

Te ró?norodne mo?liwo?ci, jakie oferuje gra, powi?zane s? z ró?nymi obszarami na planszy wsi. Ka?dy obszar ma przyporz?dkowane jedno pole akcji. Z tych pól pozyskiwa? b?dziecie ró?ne kostki wp?ywu, aktywuj?c tym samym okre?lone akcje. Ponadto, wiele akcji zajmuje sporo czasu. Tymczasem w tej grze, tak jak w prawdziwym ?yciu, najstarsi cz?onkowie rodziny stopniowo umieraj?. Gdy kto? z rodu po?egna si? z tym pado?em, zawód, jaki wykonywa? za ?ycia, zadecyduje o tym, czy zmar?y zostanie uwieczniony w kronice wsi, czy te? nie. Gdy wszystkie miejsca w kronice lub wszystkie anonimowe groby zostan? zape?nione, gra si? ko?czy, a gracze otrzymaj? jeszcze punkty za ró?ne obszary we wsi. Gracz, który ma na ko?cu gry najwi?cej punktów s?awy, zwyci??a.

 

Zawarto?? pude?ka:

 • 32 znaczniki (8 czerwonych, 8 ?ó?tych, 8 niebieskich, 8 kremowych)
 • 6 kostek zarazy
 • 72 kostki wp?ywu (18 br?zowych, 18 ró?owych, 18 pomara?czowych, 18 zielonych)
 • 2 p?ócienne woreczki (1 zielony, 1 czarny)
 • 4 plansze gospodarstw
 • 1 plansza
 • 44 cz?onków rodzin (po 11 pionków w kolorach: ?ó?tym, czerwonym, niebieskim i kremowym)
 • 4 czarnych mnichów
 • 1 arkusz z naklejkami
 • 1 znacznik pierwszego gracza
 • 1 ?eton „nowy pierwszy gracz“
 • 40 ?etonów dóbr (8 zwojów, 8 koni, 8 p?ugów, 8 wo?ów, 8 wozów)
 • 24 ?etony klientów
 • 15 monet
 • 20 worków ze zbo?em
 • 3 karty przygotowania
 • 1 karta pomocy „msza“
 • instrukcja

 Galeria

 Komentarze

Bądź pierwsza osobą, ktora doda swoją opinię.
Zaloguj się aby móc komentować.